Zakres usług

Experience matters

Usługi adwokackie dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia doradztwo oraz pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa szerokiemu gronu Klientów, w tym Klientom zagranicznym – obsługując zlecenia również w języku angielskim.

Kancelaria specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach z zakresu prawa handlowego i Prawa zamówień publicznych – w tym pomocą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub oferenta, a także reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Cennik

Szczegóły dotyczące finansowych warunków współpracy ustalane są z naszymi Klientami w drodze porozumień, które uwzględniają ich potrzeby, charakter sprawy oraz rodzaj świadczonych usług.

Jednorazowe zlecenia

Jednym z podstawowych kryteriów wpływających na wysokość wynagrodzenia jest wartość przedmiotu sporu, co zostało uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Stała obsługa prawna

W tego typu usługach stosowane jest zazwyczaj wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie, bez względu na zakres zleconych czynności i ilość rzeczywistego nakładu pracy prawników Kancelarii.

Szkolenia

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, uwzględniając zapotrzebowanie, ilość czasu oraz ilość osób biorących udział w szkoleniu.

01.

Obsługa prawna zamówień publicznych

Obsługa prawna zamówień publicznych zajmuje się prawnym aspektem przetargów, które są ogłaszane w przypadku zamówień publicznych. Z perspektywy wykonawców, obsługa prawna pomaga przygotować ofertę i prawidłowo przystąpić do przetargu, co oczywiście zwiększa szanse na uzyskanie kontraktu. Z kolei z perspektywy zamawiających, obsługa prawna zamówień publicznych pomaga rozpisać przetarg, a także gwarantuje legalność podjętych decyzji, wchodząc w skład eksperta nadzorującego prace komisji przetargowej.

OTRZYMAJ POMOC TERAZ

02.

Stała obsługa prawna firm

Stała obsługa prawna firm jest dedykowana wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą uzyskać pełną gwarancję prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej względem prawa cywilnego, prawa pracy, a także prawa administracyjnego. Stała obsługa prawna firm obejmuje kompleksowe wsparcie w sporządzaniu wszelkich umów, pomaga skuteczniej odzyskiwać roszczenia od dłużników, a także sprawdza prawidłowość działań w kontekście prawa administracyjnego. W razie potrzeby, reprezentuje przedsiębiorce w trakcie procesów sądowych.

OTRZYMAJ POMOC TERAZ

03.

Prawo cywilne

Prawo cywilne zajmuje się wszystkimi sprawami, w których obie strony zajmują równą pozycję w postępowaniu. Do najpopularniejszych spraw prawa cywilnego możemy zaliczyć: sprawy o zapłatę należności wynikających z umów, sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, czy też sprawy o ochronę dóbr osobistych. Procedura w postępowaniu cywilnym niesie ze sobą wiele pułapek i dlatego też, zawsze warto korzystać z pomocy wykwalifikowanych adwokatów, którzy wykorzystają swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego.

OTRZYMAJ POMOC TERAZ

04.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest jedną ze specjalizacji prawa cywilnego. Zajmuje się regulowaniem stosunków prawnych w rodzinie. Do najpopularniejszych spraw regulowanych prawem rodzinnym należy zaliczyć: sprawy rozwodowe, sprawy o ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, sprawy o odebranie praw rodzicielskich, a także sprawy o wskazanie nowych opiekunów prawnych. Wykwalifikowany adwokat w dziedzinie prawa rodzinnego musi odznaczać się dużą empatią oraz wyrozumiałością, jako iż na wokandzie sądowej nigdy nie brakuje silnych emocji.

OTRZYMAJ POMOC TERAZ

05.

Prawo karne

Prawo karne to gałąź prawa wzbudzająca najwięcej emocji. To właśnie prawo karne reguluje kwestie związane z nakładaniem odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Z perspektywy obrony, adwokat ma za zadanie opracować strategię, która pozwoli wybronić oskarżonego przed stawianymi zarzutami lub też uzyskać jak najłagodniejszy wymiar kary. Z kolei z perspektywy oskarżyciela, adwokat dąży do tego, aby sąd wymierzył karę zgodną z oczekiwaniami klienta.

OTRZYMAJ POMOC TERAZ

06.

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunki oraz relacje zachodzące pomiędzy pracodawcą a podwładnym. Wyznacza prawa i obowiązki obu stron. Najwięcej spraw związanych z prawem pracy dotyczy niesłusznych zwolnień, mobbingu, a także niewywiązania się z warunków umowy regulującej stosunek pracy. Adwokat specjalizujący się w prawie pracy może reprezentować pracownika nieoskarżającego swojego pracodawcę, jak również pracodawcę, który odpiera zarzuty podwładnego lub oskarża podwładnego o niewywiązanie się z obowiązków nakładanych przez prawo pracy.

OTRZYMAJ POMOC TERAZ

07.

Sprawy frankowe

Pomoc prawna w zakresie obrony kredytobiorców CHF. Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie prawne, począwszy od wstępnego etapu sprawy polegającego na analizie treści zawartej umowy i przedstawieniu możliwych rozwiązań, a także obliczeń, które obrazują korzyści możliwe do osiągnięcia w przypadku pomyślnego zakończenia sporu, aż do sporządzenia pozwu sądowego.

OTRZYMAJ POMOC TERAZ

Uzyskaj pomoc od wykwalifikowanego prawnika

KONSULTACJA TELEFONICZNA

Tel. 662 005 262

Przewiń do góry